Глобальні виміри неопротекціонізму: теорія і практика

Нова книжка Володимира Панченка, яка є по суті його докторською, і представляє детальний аналіз політики неопротекціонізму у глобальній економіці та політиці.

Панченко Володимир Григорович
Глобальні виміри неопротекціонізму: теорія і практика: монографія / В. Г. Панченко. – К.: Аграр Медіа Груп, 2018, – 618 с.

Хоча життєздатність теорії протекціонізму ставиться під сумнів па етапі економічної глобалізації, що пронизує чотирма свободами міжкрайові відносини, переосмисленні «класичної» версії протекціонізму шляхом впровадження у термінологічний обіг поняття «неопротекціонізм» дозволяє вирішити фундаментальну суперечність, що виникає між національними Інтересами та встановленими міжнародними інституціями правилами глобального співіснування, а отже між необхідністю «захисту» та «вільної торгівлі». Неопротекціонізм не скасовує, а передбачає використання потенціалу ідеології вільного ринку. Теоретичне переосмислений протекціонізму дозволяє стверджувати, що він трансформується в більш потужний за своїм інструментарієм прояву феномен неопротекціонізму, виступаючи іманентною рисою «ери трансформацій» в світовій економіці та світовому господарстві. Неопротекціонізм, на відміну від протекціонізму, не є архаїчним і не створює перепони на шляху глобалізації. Неопротекціонізм, поєднуючи u собі класичні (тарифні), модифіковані (нетарифні) та новітні форми захисту (інституційний, ідеологічний, інтеграційний, регуляторний, екологічний, ринково-орієнтований, факторний, інноваційний, цифровий, монетарний, фінансовий, фіскальний, борговий та їхні чисельні комбінації), віддзеркалює ідею подальшого поглиблення міжнародного поділу праці, а також розширення міжнародних економічних зв’язків, але при цьому він зосереджується на країні, її виробничих силах і ролі держави у процесі сприяння розвитку та захисту національної економіки. Книга розрахована насамперед на науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей. Вона буде корисною також фахівцям-практикам, державним службовцям відповідних міністерств і відомств, усім, хто цікавиться проблемами світової економіки і міжнародних економічних відносин, має інтерес до міждисциплінарних досліджень.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА.. 8

РОЗДІЛ 1

ПРОТЕКЦІОНІЗМ В ТЕОРЕТИЧНИХ МОДЕЛЯХ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ.. 18
1.1. Еволюція концептуальних засад доктрини протекціонізму..17
1.2. Вплив еволюційних змін в теорії міжнародної торгівлі на економічну політику країн.. 62
1.3. Економічний націоналізм як ідеологічне підґрунтя політики протекціонізму .. 68

РОЗДІЛ 2

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ..107
2.1. Солідаризація протекціонізму те лібералізму в політиці економічного патріотизму.. 108
2.2. Національні економічні інтереси як домінанта трансформації змістовного наповнення протекціонізму 134
2.3. Адаптаційний потенціал протекціонізму в умовах глобальної нестабільності..167

РОЗДІЛ З

«НОВА НОРМА» СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ СТАНОВЛЕННЯ НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ.. 210
3.1. Виклики вільній торгівлі в умовах «нової норми» світової економіки.. 211
3.2. Країнові особливості протекціоністського використання нетарифних бар’єрів.. 236
3.3. Неопротекціонізм як Інструмент подолання внутрішньої суперечності лібералізму.. 268

РОЗДІЛ 4

ГЛОБАЛЬНІ ВИМІРИ НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ.. 324
4.1. Інституційний та ідеологічний неопротекціонізм як феномен регуляторної політики XXI століття.. 325
4.2. Ренесанс неомеркантилістської політики в умовах лібералізації світогосподарських зв’язків.. 362
4.3. Неопротекціонізм в умовах постіндустріалізму.. 396

РОЗДІЛ 5

НЕОПРОТЕКЦІОНІСТСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ..  432
5.1. Контроверсійність ефектів стимулювальної політики в міжнародній практиці.. 433
5.2. Наративи фінансового неопротекціонізму.. 466
5.3. Монетарні виміри неопротекцюному в макроекономічній політиці країн.. 500

ПІСЛЯМОВА.. 534
БІБЛІОГРАФІЯ.. 538
ДОДАТКИ.. 603